przyjazd
wyjazd
osoby

regulamin sleep4you

REGULAMIN

Każdy Gość jest dla nas najważniejszy, dlatego bardzo prosimy o przestrzeganie poniższego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju oraz bezpieczeństwa każdej osoby zamieszkałej w naszych apartamentach. Regulamin określa odpowiedzialność, prawa i obowiązki stron oraz warunki rezerwacji jak i najmu miejsc noclegowych zamieszczonych na stronie www.sleep4you.pl

 

Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień Regulaminu oraz z zawarciem umowy pomiędzy Wynajmującym, a Najemcą (Klientem Serwisu).

 

      I. Postanowienia ogólne

 1. Sleep4you w ramach usług hotelowych, wynajmuje samodzielne mieszkania zwane w dalszej części regulaminu Apartamentami na krótsze oraz dłuższe terminy jak doba, tydzień czy miesiąc.
 2. Gość przybywający do Apartamentu zobowiązany jest do zameldowania się w Sleep4you zgodnie z przepisami – Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych wraz z późniejszymi zmianami
 3. Sleep4you ma obowiązek meldunkowy każdego gościa. Uprasza się gości o okazywanie dowodu stwierdzającego tożsamość (dowód osobisty lub paszport)
 4. Sleep4you uwzględni życzenie przedłużenia pobytu lub udzieli pomocy w poszukiwaniu innego miejsca noclegowego w miarę posiadanych możliwości
 5. Sleep4you świadczy usługi ze swoim standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług prosimy o zgłaszanie ich drogą e-mailową, co w przyszłości pozwoli nam na dostosowanie obiektu do oczekiwań Gości
 6. Prawem właściwym dla sporów pomiędzy Wynajmującym, a Najemcą jest prawo polskie. Spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Wynajmującego. W kwestiach nie ujętych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 7. Sleep4you zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Gościa, który nie posiada ważnego dowodu tożsamości, nie chce okazać dokumentu, znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin naszego serwisu lub jest osobą niepełnoletnią.

 

      II. Rezerwacja i płatności

 1. Klient korzystając ze strony internetowej znajduje apartament, który spełnia jego warunki pod względem lokalizacji oraz dostępności w wybranym przez niego terminie poprzez wysłanie do obiektu zapytania o ofertę, podając termin, ilość osób i telefon kontaktowy, następnie obiekt wysyła ofertę wszystkich dostępnych apartamentów w podanym terminie, gdzie można od razu dokonać ewenualnej rezerwacji przez osobę zainteresowaną.
 2. Po wstępnej rezerwacji wymagana jest wpłata zadatku w wysokości 50% lub całej kwoty, jeżeli do przyjazdu pozostało mniej niż 7 dni roboczych. Brak wpłaty we wskazanym terminie skutkuje anulowaniem rezerwacji. 

Akceptujemy przelewy oraz płatności kartą: VISA, MasterCard, JCB, Diners Club, gotówka.

 1. Po otrzymaniu wpłaty lub potwierdzenia wpłaty Wynajmujący prześle na adres e-mail Najemcy potwierdzenie rezerwacji z dokładnym adresem apartamentu.
 2. Wszystke szczegóły zameldowania oraz wymeldowania przesłane będą do naszych Gości dzień przed zameldowaniem na wskazany wcześniej adres e-mail.
 3. Ewentualne dopłaty do zadatku za pobyt należy uregulować gotówką w dniu przyjazdu podczas odbioru kluczy. Faktury za wynajem apartamentu przekazywane będą Najemcy na e-maila, dlatego prosimy o wysłanie do nas danych do faktury oraz e-maila na którego mamy wysłać fakturkę.
 4. Wcześniejszy wyjazd Gościa z przyczyn niezależnych, nie uprawnia go do żądania zwrotu opłaty za niewykorzystany pobyt.
 5. Sleep4you zastrzega sobie prawo do zmiany apartamentu na inny o podobnym lub wyższym standardzie.
 6. W przypadku wystąpienia okoliczności, w których apartamenty Sleep4you nie ponoszą odpowiedzialności, czy też nie będą w stanie zapewnić bezpieczeństwa Klientowi lub jego majątkowi serwis Sleep4you może odstąpić od umowy najmu i zwrócić dotychczas wpłacone środki przez Klienta potrącając kwotę należną za wykorzystany pobyt.
 7. Gość decydując się na rezerwację telefoniczną lub e-mailem wyraża zgodę na umieszczenie jego danych w systemie rezerwacyjnym Sleep4you

 

      III. Odwołanie rezerwacji

 1. Jeżeli Najemca skorzystał z opcji rezerwacji bezzwrotnej to przy anulowaniu takiej rezerwacji Wynajmujący nie zwraca Najemcy poniesionych kosztów.
 2. W przypadku anulowania rezerwacji po wpłaceniu 50% zadatku, anulowanie rezerwacji powoduje :
 • zwrot 50% zadatku, jeśli termin przyjazdu przypada dalej niż 90 dni od daty anulowania rezerwacji
 • brak zwrotu zaliczki, jeśli termin przyjazdu przypada mniej lub równo 90 dni od daty anulowania rezerwacji
     3. W czasie ograniczenia funkcjonowania Apartamentów Sleep4you związanego z zaistnieniem siły wyższej, przez którą rozumie się zdarzenie zewnętrzne,
          niemożliwe do przewidzenia, którego skutkom nie można było zapobiec, w szczególności takie jak katastrofy  naturalne, epidemie, stany zagrożenia
          epidemiologicznego, wojny, stan wojenny, atak terrorystyczny, dla wszystkich naszych gości będą wysyłane VOUCHERY co umożliwi przyjazd i realizację
          swojej rezerwacji w innym, bardziej dogodnym terminie po uprzednim uzgodnieniu z obiektem.
 

     IV. Reklamacje

 • proszę o wysyłanie ewentualnych reklamacji drogą elektroniczną na e-mail: sleep4you.pl@gmail.pl
 • czas rozpatrywania reklamacji to 14 dni roboczych

     V. Przyjazd , przekazanie kluczy, wyjazd

 1. zameldowanie rozpoczyna się od godziny 15.00 i kończy o godzinie 10.00 dnia następnego.
 2. Wymeldowanie się po godzinie 10.00 to dodatkowa opłata przez Nejemcę 1/2 stawki pobytu dobowego
 3. Najemca może zakwaterować się w godzinach 15.00-22.00 powiadamiając o planowanej godzinie przyjazdu co najmniej dzień wcześniej. W przypadku braku możliwości dotarcia na umówiona godzinę Wynajmujący zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia telefonicznie.
 4. W momencie zakwaterowania Wynajmujący sporządza kartę meldunkową na podstawie dowodu osobistego lub paszportu Najemcy. Przy zakwaterowaniu następuje zapoznanie Najemcy z wyposażeniem apartamentu, ustalenie kodu do drzwi wejściowych oraz uregulowanie należności.
 5. Jeżeli Najemca z przyczyn niezależnych od Wynajmującego przyjedzie w późniejszym terminie niż uzgodniono, zobowiązany jest do zapłaty określonej kwoty za cały zarezerwowany okres pobytu, również za niewykorzystany czas.
 6. Opuszczenie lokalu i odbiór faktury odbywa się po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu godziny w wynajmowanym apartamencie.

     
     
VI. Warunki korzystania z lokalu przez Najemcę

 1. W apartamencie może nocować wyłącznie taka ilość osób, jaka była zgłoszona przy dokonywaniu rezerwacji. O jakiejkolwiek zmianie liczby osób należy poinformować Wynajmującego telefonicznie lub e-mailowo.
 2. W apartamencie obowiązuje cisza nocna od godziny 22.00 do godziny 07.00, Goście nie przestrzegający tej zasady mogą zostać poproszeni o opuszczenie lokalu
 3. Osoby nie zameldowane nie mogą przebywać w apartamencie w czasie ciszy nocnej
 4. Najemca zobowiązany jest do dbania o zachowanie zasad dobrego sąsiedztwa i utrzymywania obiektu w stanie zastanym
 5. Najemca może korzystać ze wszystkich sprzętów AGD oraz RTV znajdujących się w apartamencie zgodnie z ich przeznaczeniem i jest zobowiązany poinformować Wynajmującego o wszelkich awariach lub usterkach ewentualnie wynikłych podczas użytkowania
 6. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia, zniszczenia lub braki przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe z jego winy lub winy odwiedzających jego osób. Następnie Najemca ten pokrywa równowartość tych szkód i ich usunięcia. Właściciel uszkodzonego mienia oszacuje zaistniałe szkody i zadecyduje o sposobie zadośćuczynienia. Najemca zobowiązuje się do ich pokrycia w ciągu 7 dni od wystawienia przez Wynajmującego faktury Pro-Forma. W przypadku nie wykrycia sprawcy do naprawienia szkód zobowiązani są wszyscy Najemcy w równych częściach. Za powstałą szkodę odpowiedzialność Najemcy i pełnoletnich osób stale z nim zamieszkujących jest solidarna.

Lista wyposażenia dostępna jest w apartamencie.

 1. Zabronione jest urządzanie imprez towarzyskich uciążliwych dla lokatorów budynku. W przypadku interwencji Policji lub Straży Miejskiej czy też palenia tytoniu w mieszkaniu firma nasza nałoży na Gościa karę w wysokości 500zł.
 2. Sleep4you nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w lokalu
 3. Najemca nie może przekazywać apartamentu osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę                                                                   W APARTAMENTACH OBOWIĄZUJE BEZWZGLĘDNY ZAKAZ PALENIA TYTONIU

    
     VII. Obowiązki Wynajmującego

 1. Wynajmujący ma obowiązek zapewnić warunki pełnego i nieskrępowanego pobytu Najemcy w miłej i uprzejmej atmosferze
 2. Mieszkanie jest samodzielnym lokalem mieszkalnym wykorzystywanym przez Najemcę na podstawie stosunku najmu. W związku z powyższym Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez Najemcę lub inne osoby korzystające z apartamentu. W szczególności nie ponosi wobec Najemcy odpowiedzialności, o której mowa w art. 846-852 kodeksu cywilnego. Odpowiedzialność Wynajmującego z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną jest ograniczona.
 3. Pozostawione przedmioty przez Najemcę po jego wyjeździe przesłane będą pocztą na wskazany adres na jego koszt. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji od Najemcy, przedmioty przechowywane będą przez okres 14 dni liczonych od dnia wyjazdu.
 4. W przypadku braku możliwości zagwarantowania bezpieczeństwa osobistego Najemcy lub jego majątku, z powodów niezależnych od Wynajmującego lub powstania przyczyn losowych (np. zalanie apartamentu), Wynajmujący ma prawo anulować umowę i ma obowiązek natychmiastowego zwrotu całej wpłaconej sumy przez Najemcę, z potrąceniem kwot należnych za usługi już wyświadczone. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za żadne dodatkowe koszty ponoszone przez Najemcę. O zaistniałej przyczynie Najemca zostanie powiadomiony telefonicznie lub mailowo niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 5. Zachowanie tajemnicy informacyjnej o Gościach
 6. Wykonanie niezbędnych napraw podczas nieobecności naszego Gościa, a w przypadku jego obecności tylko wówczas, gdy sam wyrazi na to zgodę
 7. W miarę posiadanych możliwości zaproponować inny Apartament, aby złagodzić niedogodności związane z występującą usterką, która nie będzie mogła zostać usunięta w trakcie pobytu

 

      VIII. Ochrona danych osobowych

 1. Dokonując rezerwacji Najemca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w celu realizacji rezerwacji i dopełnienia obowiązku meldunkowego oraz otrzymywania informacji na temat prowadzonej przez Wynajmującego działalności, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych.


design by : LEMONPIXEL.pl •  booking by : HOTRES.pl
przewodnik po okolicy